Botschaft, Politik, Topnews

14. Mai 2024

S.E. Herr Botschafter Stone Sizani begrüßt Herrn Cornelius Scholtz

S.E. Herr Botschafter Stone Sizani begrüßt heute Herrn Cornelius Scholtz, Botschaftsrat (Recht) an der  Botschaft der Republik Südafrika in Den Haag zu einem Besuch in der Botschaft der Republik Südafrika in Berlin.

Copyright by SA Embassy 2024